• Máy tạo bọt PUMáy tạo bọt PU là thiết bị chuyên dùng có thể sản xuất các sản phẩm bọt PU đồng nhất nhất và đạt chất lượng đúng với điều kiện về mặt thuộc tính của các thành phần PU (thành phần isocyanate và polyol polyether) đáp ứng với yêu cầu công thức đòi hỏi.